Naudotojo sutartis

NAUDOTOJO SUTARTIS (redakcija 2018-08-08)

1. Naudotojo sutarties taikymas

1.1. UAB „Nextrade“, (duomenys kaupiami LR juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas – 304584655, PVM mokėtojo kodas – LT100011266715, buveinės adresas – Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas – info@agroclear.com) (toliau – Bendrovė) ir Jūs (toliau vadinamas – Naudotoju) (Bendrovė ir Naudotojas abu kartu toliau vadinami – Šalys, o kiekvienas atskirai – Šalis), sudaro šią sutartį (toliau – Naudotojo sutartis) dėl naudojimosi Pirkėjų bei Pardavėjų paieškos ir atrankos informacinės sistemos ir duomenų bazės internetiniu portalu www.agroclear.com (toliau – Portalas).
1.2. Lankydamiesi ir naudodamiesi Portalu Jūs patvirtinate, kad nuodugniai ir įdėmiai susipažinote su šios Naudotojo sutarties sąlygomis, Taisyklėmis ir Privatumo politika, bei jas supratote ir sutinkate ir įsipareigojate jų laikytis. Jei nesutinkate besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Naudotojo sutartyje, Taisyklėse ir Privatumo politikoje nustatytų įsipareigojimų, jūs neturi teisės naudotis Portalu. Taisyklės ir Privatumo politika yra skelbiamos Portale.
1.3. Ši Naudotojo sutartis nustato teisinius santykius tarp Bendrovės ir Naudotojo, o taip pat Naudotojų teises, pareigas, atsakomybes.

2. Sąvokos

2.1. Taisyklės – Portalo Naudojimo taisyklės (redakcija 2018-08-08).
2.2. Asmens duomenų apsaugos taisyklės – Bendrovės asmens duomenų apsaugos taisyklės;
2.3. Paraiška – Naudotojo prašymas/nurodymas atlikti Pirkėjo (-ų) ir (arba) Pardavėjo (-ų), atitinkančio (-ų) Naudotojo nurodytus reikalavimus, paiešką Portale ir nurodymas parengti Prekių pirkimo-pardavimo sutarties projektą su Naudotojo nurodytą informaciją atitinkančiu asmeniu ar asmenimis. Šioje Naudotojo sutartyje vartojama Paraiškos sąvoka atitinka Taisyklėse vartojamą Skelbimo sąvoką.
2.4. Sandoris – per Portalą sudaromas Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimas sudaryti Prekių pirkimo-pardavimo sutartį Pirkėjo ir Pardavėjo Paraiškose nurodytomis ir (ar) jų aptartomis esminėmis Prekių pirkimo-pardavimo sutarties sąlygomis. Sandoris fiksuoja Bendrovės Paslaugų Naudotojui suteikimo momentą. Naudotojo nurodymu sudaryti Sandorį laikomas Paraiškos patalpinimas Portale.
2.5. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis – pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo Portalo priemonėmis ir (arba) ne Portalo priemonėmis, pagal kurią Pardavėjas įsipareigoja perduoti, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas nustatytą kainą.
2.6. Paslauga – Naudotojui Bendrovės teikiama informacijos apie jo nurodytus reikalavimus atitinkančių Pirkėjų ir (arba) Pardavėjų pateikimo ir Pirkėjų bei Pardavėjų paieškos ir atrankos Portale paslauga, bei automatinio Prekių pirkimo-pardavimo sutarties projekto rengimo paslauga.
2.7. Privatumo politika – Bendrovės privatumo politika (redakcija 2018-08-08).
2.8. Kitoms šioje Naudotojo sutartyje vartojamoms, bet atskirai neapibrėžtoms sąvokoms, suteikiama Taisyklėse nurodytų sąvokų reikšmė.

3. Bendrosios nuostatos

3.1. Bendrovė jokiu būdu nedalyvaus Sandoriuose ir (ar) Prekių pirkimo-pardavimo sutartyse ar kitokiuose su Portale siūlomomis prekėmis ir (ar) paslaugomis susijusiuose santykiuose (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). Bendrovė nebus Naudotojo agentu, atstovu, tarpininku ir kt. Bendrovė išimtinai teikia Paslaugą (kaip ji apibrėžta šioje Naudotojo sutartyje) Portalo Naudotojams už sutartą mokestį.
3.2. Bet koks informacijos paskelbimas ir (ar) padarymas viešai prieinamu Portale nėra laikoma Bendrovės pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.
3.3. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Portalą ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Bendrovei maksimalia apimtimi, leidžiama teisės aktų, arba Bendrovė teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
3.4. Naudodamasis Portalu ir (ar) teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Portalą, Naudotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda Bendrovei šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir (ar) duomenis:
3.4.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;
3.4.2. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Naudotojo pateiktos informacijos;
3.4.3. bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija.

4. Naudotojo sutarties dalykas

4.1. Bendrovė teikia Naudotojui informacijos apie jo nurodytus reikalavimus atitinkančių Pirkėjų ir (arba) Pardavėjų pateikimo ir paieškos Portale paslaugas, bei automatinio Prekių pirkimo-pardavimo sutarties projekto rengimo paslaugas, o Naudotojas įsipareigoja sumokėti už suteiktas Paslaugas.

5. Paslaugų teikimo tvarka

5.1. Paslaugos teikiamos Naudotojui prisijungus prie Portalo Taisyklėse nustatyta tvarka ir Naudotojui užpildžius bei patvirtinus Paraišką Portale.
5.2. Paslaugos suteikimo momentu laikoma, kai Pirkėjas ir Pardavėjas iš esančiųjų Portale patvirtina vienas kitą, ir Portalas atitinkamai automatiniu būdu parengia Prekių pirkimo-pardavimo sutarties projektą, kuris yra pateikiamas Naudotojui Portale ir išsiunčiamas Naudotojo registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu.
5.3. Kiekvienas Naudotojo pasirinktas Paraiškoje nurodytus kriterijus tenkinantis Pirkėjo ir (arba) Pardavėjo paieškos rezultatas, kuris yra patvirtintas kitos šalies Pirkėjo ir (arba) Pardavėjo, ir Prekių pirkimo-pardavimo sutarties projektas laikomas viena suteikta Paslauga ir už ją apmokama pagal šios Naudotojo sutarties 6.1. punkte nurodytus įkainius.
5.4. Naudotojas neturi teisės atsisakyti suteiktos Paslaugos. Naudotojo prievolė apmokėti Bendrovei už suteiktas Paslaugas nepriklauso nuo to, ar Naudotojo pasirinktas Pirkėjas ir (ar) Pardavėjas sudarė Prekių pirkimo-pardavimo sutartį, ar tokios Prekių pirkimo-pardavimo sutarties nesudarė, bei ar tokią Prekių pirkimo-pardavimo sutartį (jei ji buvo sudaryta) įvykdė, ar ne.

6. Kaina ir atsiskaitymo sąlygos

6.1. Už kiekvieną Naudotojui suteiktą Paslaugą Naudotojas moka komisinį mokestį, skaičiuojamą nuo Sandorio kiekio su PVM. Galiojantis taikomas komisinio mokesčio tarifas nurodomas Portale.
6.2. Komisinį mokestį privalo sumokėti Naudotojas, kuris patalpino Paraišką. Išskyrus, jei kita Sandorio šalis patvirtinto Paraišką, tačiau nesudaro Prekių pirkimo-pardavimo sutarties, tokiu atveju pastaroji Sandorio šalis privalo sumokėti komisinį mokestį už suteiktas Paslaugas.
6.3. Už suteiktas Paslaugas (-ą) Naudotojas sumoka Bendrovei ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
6.4. Atsiskaitymui už suteiktas Paslaugas Bendrovė išrašo Naudotojui PVM sąskaitą faktūrą. PVM sąskaitos-faktūros pateikiamos Naudotojo nurodytu elektroniniu paštu, atspausdintos PVM sąskaitos – faktūros paštu Naudotojui nėra siunčiamos.
6.5. Naudotojui laiku neatsiskaičius pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras, Naudotojas už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną moka Bendrovei po 0,02% delspinigių, skaičiuojamų nuo laiku nesumokėtos Paslaugų kainos.
6.6. Naudotojo sumokėtos lėšos pirmąja eile įskaitomos netesyboms padengti, po to patirtiems nuostoliams kompensuoti, o paskutiniąja eile – Paslaugų kainai apmokėti.

7. Naudotojo pareigos

7.1. Naudotojas įsipareigoja:
7.1.1. Paraiškoje nurodyti tik teisingus duomenis ir informaciją.
7.1.2. Užtikrinti, kad Paraiškoje ar naudojantis Portalu Naudotojo pateikiama informacija ir duomenys:
7.1.2.1. nėra klaidinanti ar neteisinga;
7.1.2.2. nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);
7.1.2.3. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus bei importo bei eksporto taisykles);
7.1.2.4. neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;
7.1.2.5. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Portalo ir (ar) Paslaugų veikimą, būtų patalpinti Naudotojų kompiuteriuose ir dėl to padarytų žalą Naudotojui ar jo turtui, trukdyti Naudotojui naudotis Portalu, Paslaugomis ir Naudotojo kompiuteriu;
7.1.2.6. nereklamuoja ir neskelbia informacijos, kurioje minimi su Bendrove tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir (ar) paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir (ar) produktus.
7.1.3. Nenaudoti Portalo ir (ar) Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui.
7.1.4. Laiku atsiskaityti su Bendrove už suteiktas Paslaugas šioje Naudotojo sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.
7.1.5. Skirti atsakingą asmenį bendraujant su Bendrove visais iš šios Naudotojo sutarties kylančiais klausimais (tuo atveju, kai Naudotojas yra juridinis asmuo).
7.1.6. Užtikrinti, kad Naudotojo paskyra naudotųsi tik pats Naudotojas asmeniškai, kai Naudotojas fizinis asmuo, arba tik Naudotojo įgalioti fiziniai asmenys, turintys teisę sudaryti Sandorius Naudotojo vardu, kai Naudotojas juridinis asmuo. Visi įgaliotųjų asmenų, ar kiekvieno iš jų atskirai, naudojantis Portalu atlikti veiksmai yra laikomi atliktais paties Naudotojo ir yra jį įpareigojantys bei jam privalomi.
7.1.7. Bendrovės reikalavimu nedelsiant pateikti dokumentus, patvirtinančius įgalioto asmens teisę sudaryti Naudotojo sutartis Naudotojo vardu ir kitus reikalingus su Naudotoju susijusius dokumentus.
7.1.8. Nedelsiant raštu informuoti Bendrovę apie įgalioto asmens(-ų) pasikeitimą ir (arba) teisės veikti Naudotojo vardu apribojimą ir (arba) netekimą.
7.2. Už kiekvieną šios Naudotojo sutarties 7.1. punkte nurodytų pareigų pažeidimo atvejį Naudotojas atlygina visus Bendrovės patirtus nuostolius.

8. Bendrovės pareigos

8.1. Bendrovė įsipareigoja:
8.1.1. Atsiradus Portalo gedimams, juos pradėti šalinti per Taisyklėse nurodytą terminą.
8.1.2. Nemokamai konsultuoti Naudotoją Portalo naudojimo klausimais.
8.1.3. Skirti atsakingą asmenį bendraujant su Naudotoju Portalo naudojimo klausimais.
8.2. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Naudotojo teisę ar galimybę naudotis Portalu, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Naudotojas pateikė į Portalą, pakeitimu, Naudotojo Paraiškos panaikinimu, Naudotojo paskyros (angl. account) panaikinimu ir uždraudimu Naudotojui iš naujo užsiregistruoti Portale, jei Naudotojas:
8.2.1. Pažeidžia šią Naudotojo sutartį ir (ar) Taisykles ir (ar) nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šioje Naudotojo sutartyje ir (ar) Taisyklėse.
8.2.2. Pateikė neteisingą, nepilną ir (ar) klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Portalu.
8.2.3. Tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Portale, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, Bendrovės nuomone, netinkamai elgiasi.
8.3. Bendrovė turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Naudotojo veiksmus Portale, įskaitant Naudotojo Paraiškos stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones Bendrovė turi teisę tirti bet kokius šios Naudotojo sutarties ir (ar) Taisyklių pažeidimus.
8.4. Bendrovė turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Portalo Naudotojo Paraišką ar bet kokią kitą Naudotojo pateiktą informaciją, jei jie pažeidžia šią Naudotojo sutartį ir (ar) Taisykles, galiojančius teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.
8.5. Šalys susitaria, kad Bendrovė turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo sustabdyti ir (ar) nutraukti Portalo veiklą.
8.6. Bendrovė turi teisę Portale skelbti bet kokią savo ar trečiųjų asmenų, įskaitant ir asmenų, konkuruojančių su Naudotoju, informaciją ir (ar) reklamą, išskyrus informaciją, kurią skelbti draudžia galiojantys teisės aktai.

9. Atsakomybės atribojimas

9.1. Naudotojas sutinka, kad Bendrovė nėra ir nebus atsakinga už Portalo ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Naudotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
9.2. Bendrovė nebus atsakinga už Prekių, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Portalu ir (ar) Paslaugomis, kokybę, kiekį, ir t.t., ir Bendrovė neteikia dėl Prekių jokių garantijų.
9.3. Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad Portalas ir (ar) Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Bendrovės pusės dėl to, jog Portalas veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Naudotojui ar tretiesiems asmenims. Bendrovė nėra ir nebus atsakinga už Portale esančios informacijos neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Naudotojui ar tretiesiems asmenimis.
9.4. Bendrovė neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Naudotojas naudodamasis Portalu ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, publikuodamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.
9.5. Naudotojas supranta ir sutinka, kad Portalas niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Naudotojo naudojimusi Portalu ir (ar) Paslaugomis ir šios Naudotojo sutarties laikymusi. Naudotojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Naudotojui naudojantis Portalu ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.
9.6. Naudotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Portalui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Naudotojas naudojosi Portalu ir (ar) Paslaugomis. Naudotojas įsipareigoja atlyginti Bendrovei visus dėl jo naudojimosi Portalu ir (ar) Paslaugomis sukeltus nuostolius.
9.7. Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, jog Bendrovė nėra ir nebus atsakinga už Naudotojui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas, nesvarbu ar tai kiltų dėl Portalo, ar dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobiliojo ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės.
9.8. Portalo atsakomybė Naudotojui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šios Naudotojo sutarties ir Taisyklių, yra ribojama tik tiesioginių nuostolių atlyginimu ir maksimalia 100 EUR (vieno šimto eurų) suma.

10. Naudotojo sutarties galiojimas

10.1. Naudotojo sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja tol, kol Šalys ar viena iš Šalių jos nenutraukia. Šalys susitaria, kad šios Naudotojo sutarties sudarymas elektroninėmis priemonėmis laikomas tinkamu. Naudotojas savo sutikimą su Naudotojo sutartimi išreiškia mygtuko „Sutinku“ paspaudimu.
10.2. Portalas gali vienašališkai keisti šios Naudotojo sutarties sąlygas, įskaitant teikiamų paslaugų įkainius, nustatyti papildomus mokesčius už teikiamas paslaugas bei nustatyti jų mokėjimo tvarką. Apie Naudotojo sutarties sąlygų pakeitimus, įskaitant paslaugų įkainius ir (arba) naujai nustatytus papildomus mokesčius bei jų mokėjimo tvarką, Bendrovė informuoja Naudotoją ne vėliau kaip prieš 30 dienų. Bendrovė praneš Naudotojui apie Naudotojo sutarties pakeitimus paskelbdamas apie tai Portale ir elektroniniu paštu. Naudotojas, nesutikdamas su Naudotojo sutarties sąlygų, įskaitant Paslaugų įkainių pakeitimu ir (arba) papildomų mokesčių bei jų mokėjimo tvarkos nustatymu, turi teisę nutraukti šią Naudotojo sutartį apie nutraukimą informuodamas Bendrovę ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki Naudotojo sutarties nutraukimo dienos.
10.3. Bendrovė gali vienašališkai nedelsiant nutraukti šią Naudotojo sutartį arba neribotam laikui sustabdyti Paslaugų teikimą, jei Naudotojas pažeidžia bent vieną iš 7.1 punkte numatytų pareigų. Tokiu atveju apie Naudotojo sutarties nutraukimą arba Paslaugų teikimo sustabdymą Naudotojui bus pranešta elektroniniu paštu arba paskelbiant Portale.
10.4. Naudotojo sutarties nutraukimas neatleidžia Naudotojo nuo pareigos atsiskaityti su Bendrove už pagal šią Naudotojo sutartį suteiktas Paslaugas.

11. Nenugalima jėga

11.1. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal šią Naudotojo sutartį nevykdymą arba netinkamą vykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo (force majeure), būtent: stichinių nelaimių, karo, streikų ar masinių riaušių, Portalo gedimų, kurių Šalys negalėjo nei numatyti, nei teisėtomis ir įmanomomis priemonėmis įveikti.
11.2. Šalis, kuri savo įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą grindžia force majeure aplinkybėmis, privalo iš karto po jų atsiradimo informuoti raštu kitą Šalį ir pristatyti dokumentą, išduotą kompetentingo organo, patvirtinantį force majeure aplinkybių atsiradimą.
11.3. Pasibaigus force majeure aplinkybių veikimui, Šalis, kurios atžvilgiu jos veikė, privalo nedelsiant apie tai informuoti kitą Šalį.
11.4. Pradėjus veikti force majeure aplinkybėms, Šalių įsipareigojimų pagal šią Naudotojo sutartį vykdymo laikas nukeliamas tiek, kiek veikia ši aplinkybė ir jos pasekmės.

12. Pranešimai

12.1. Bendrovė visus pranešimus siunčia ir kitaip bendrauja su Naudotoju Registracijos duomenyse ar Naudotojo sutartyje nurodytais kontaktais (elektroniniu paštu) ir (ar) paskelbia Portale.
12.2. Naudotojas visus pranešimus ir klausimus Bendrovė siunčia Portale skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais.

13. Kitos sąlygos

13.1. Bendrovė turi teisę be Naudotojo sutikimo daryti Portalo pakeitimus, taikyti papildomas arba kitokias Portalo apsaugos, Naudotojo identifikavimo priemones.
13.2. Naudotojas privalo naudotis Paslaugomis nepažeisdamas šios Naudotojo sutarties, Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
13.3. Pasirašydamas šią Naudotojo sutartį Naudotojas sutinka, jog Bendrovė tvarkytų jo asmens duomenis Portalo naudojimo taisyklėse bei Privatumo politikoje nustatytais tikslais ir tvarka, kiek tai reikalinga šios Naudojimo sutarties vykdymui ir susijusių paslaugų teikimui.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Naudotojo sutarties sudarymo ir vykdymo, sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti – teismuose pagal Bendrovės buveinės vietą, taikant Lietuvos Respublikos teisę.
14.2. Portalas yra skirtas ir Bendrovė Paslaugas teikia išimtinai verslininkams, kurie savo prekybos, verslo, amato arba profesijos tikslais siekia sudaryti Sandorius ir (ar) Prekių pirkimo-pardavimo sutartis.
14.3. Naudotojas neturi teisės perduoti teisių ir pareigų, kylančių iš šios Naudotojo sutarties, tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo. Bet koks Naudotojo bandymas perduoti bet kurias teises, pareigas ar įsipareigojimus be Bendrovės sutikimo yra negaliojantis.
14.4. Bendrovė turi teisę perduoti teises ir pareigas, kylančias pagal šią Naudotojo sutartį, tretiesiems asmenims be Naudotojo sutikimo.
14.5. Bet kurio šios Naudotojo sutarties straipsnio ar straipsnių pripažinimas negaliojančiu, neteisėtu ar netaikytinu, nedaro negaliojančia visos Naudotojo sutarties ar likusiųjų Naudotojo sutarties straipsnių bei Naudotojo sutarties priedų.

Agro clear