Privatumo politika

Privatumo politika (redakcija 2018-08-08)

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šis dokumentas (toliau – Privatumo politika) nustato pagrindinius UAB „Nextrade“, (duomenys kaupiami LR juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas – 304584655, PVM mokėtojo kodas – LT100011266715, buveinės adresas – Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas – info@agroclear.com) (toliau – Bendrovė) atliekamo Jūsų (toliau – Naudotojas) Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką naudojantis pirkėjų bei pardavėjų paieškos ir atrankos informacinės sistemos ir duomenų bazės internetinio portalu www.agroclear.com (toliau – Portalas).
1.2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Portalo Naudotojo Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir Portalo Paskyroms.
1.3. Naudotojas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis, pažymėjęs varnelę prie teiginio „Sutinku su asmens duomenų tvarkymu portalo naudojimosi tikslais“. Naudotojai Portale nurodydami savo Asmens duomenis, sutinka, kad Bendrovė juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. Naudotojas bet kada gali atšaukti savo sutikimą dėl šių duomenų tvarkymo pateikdamas laisvos formos prašymą el. pašto adresu: info@agroclear.com. Savo nesutikimą Asmens duomenų tvarkymu Naudotojas gali išreikšti ir neuždėdamas sutikimo žymos, tačiau tokiu atveju Naudotojas neturi teisės prisijungti prie Portalo ir naudotis visomis Portalo teikiamomis funkcijomis.
1.4. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu Portale. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Naudotojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo politikos redakciją paskelbiant Portale, ir sudarant techninę galimybę Naudotojams pirmą kartą jungiantis prie Portalo esant naujai Privatumo Politikos versijai ją perskaityti ir patvirtinti.
1.5. Portale gali būti pateikta nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Bendrovė pabrėžia, kad nėra atsakinga už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save Naudotojas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

2. Sąvokos

2.1. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys apie Naudotoją, įskaitant su Bendrove susijusias įmones (motinines, dukterines įmones), partnerius, su kuriais Bendrovė bendradarbiauja siekiant suteikti galimybę Naudotojams naudotis Portalu;
2.2. Asmens duomenų valdytojas – Bendrovė;
2.3. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti;
2.4. Naršyklė – tai programa, padedanti pasiekti interneto tinklapius, žiniatinklyje, asmeniniame kompiuteryje ar telefone, ar kituose įrenginiuose;
2.5. Paskyra – Naudotojo registravimosi Portale rezultatas, kurio pasėkoje sukuriamas jo asmeninius duomenis ir naudojimąsi Portalo paslaugomis saugojantis Naudotojo profilis;
2.6. Slapukai (angl. cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į Naudotojo kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį Naudotojui besilankant Portale, kurių pagalba Portalas atpažįsta Naudotojo įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių (pvz., Flash slapukai, angl. flash cookies) naudojimą;
2.7. Tiesioginė rinkodara – visos veiklos, kurios įgalina Bendrovę siūlyti paslaugas arba perduoti bet kurias kitas žinias Naudotojui paštu, telefonu arba kitomis tiesioginėmis priemonėmis, siekiant informuoti Naudotoją arba siekiant gauti iš jo atsakymą, bei visas su tuo susijusias paslaugas;
2.8. Taisyklės – Bendrovės asmens duomenų tvarkymo taisyklės kartu su visais jas sudarančiais priedais;
2.9. Šioje Privatumo politikoje vartojamoms, bet atskirai neapibrėžtoms sąvokoms, suteikiama Portalo naudojimo taisyklėse nurodytų sąvokų reikšmė.

3. Asmens duomenų tvarkymo principai

3.1. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:
3.1.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
3.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.1.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
3.1.3.1. Asmens duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka su Portalo naudojimosi taisyklėmis ir privatumo politika;
3.1.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra Asmens duomenų subjektas;
3.1.3.3. Bendrovė yra įpareigota tvarkyti Asmens duomenis pagal įstatymus;
3.1.3.4. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
3.1.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
3.1.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.1.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.1.7. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali.

4. Asmens duomenų rinkimas, saugojimas, naudojimas ir terminas

4.1. Asmenys, norintys registruotis Portale, privalo pateikti savo vardą, pavardę, el. paštą, telefono Nr., asmens kodą (privalomi laukai) bei adresą, PVM mokėtojo kodą, ūkio registravimo Nr., Registracijos pašarų ūkio subjektų sąraše Nr., banko sąskaitos Nr., pristatymo adresą(-us) (papildomi laukai) ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Naudotojas pats suveda savo duomenis, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Naudotojas gali bet kuriuo metu:
4.1.1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Naudotojas;
4.1.2. kreiptis į Bendrovę elektroninio pašto adresu info@agroclear.com dėl Paskyros panaikinimo.
4.2. Asmens duomenis Bendrovė naudoja ir saugoja šias tikslais:
4.2.1. Portalo naudojimosi tikslais (Naudotojo sutarties sudarymo ir vėlesnės sutarties vykdymo bei klientų duomenų bazės administravimo tikslais) Bendrovė renka tokius Naudotojo asmens duomenis: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (miestas, adresas), kontaktiniai duomenys (el. paštas, mobilaus telefono numeris), asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, Ūkio registravimo numeris, Registracijos pašarų ūkio subjektų sąraše numeris, bankas, banko sąskaitos numeris ir kitą informaciją, kuri gali būti pateikta Bendrovei Portalo naudojimosi tikslu.
4.2.2. Naudotojo tapatybės nustatymo tikslais. Tai gali apimti tapatybės ir kitų reikalingų dokumentų kopijų pateikimą veido bei balso atpažinimą ir kitas biometrines technologijas bei internetinių atpažinimo sistemų naudojimą. Bendrovė šiam tikslui gali pasitelkti trečiuosius asmenis (paslaugų teikėjus).
4.2.3. Naudotojo mokumo ir finansinės rizikos vertinimo tikslais Bendrovė turi teisę gauti ir tvarkyti informaciją iš trečiųjų šalių apie tokius Naudotojo asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, kredito reitingas. Naudotojas, sutikdamas su šių duomenų tvarkymu uždeda atitinkamą sutikimo žymą „Sutinku su asmens duomenų tvarkymu Naudotojo mokumo ir finansinės rizikos vertinimo tikslais“ pateikdamas savo Registracijos duomenis. Naudotojas bet kada gali atšaukti savo sutikimą dėl šių duomenų tvarkymo pateikdamas laisvos formos prašymą el. pašto adresu: info@agroclear.com ]. Savo nesutikimą su šių duomenų tvarkymu Naudotojas gali išreikšti neuždėdamas sutikimo žymos. Tokiu atveju Naudotojas neturi teisės prisijungti prie Portalo ir naudotis visomis Portalo teikiamomis funkcijomis
4.2.4. Tiesioginės rinkodaros tikslais, turint Naudotojo sutikimą, Bendrovė renka tokius asmens duomenis: vardas, pavardė, el. paštas. Naudotojas, sutikdamas su šių duomenų tvarkymu uždeda atitinkamą sutikimo žymą „Sutinku su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais“ pateikdamas savo Registracijos duomenis. Be to Naudotojas gali leisti naudoti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Paskyros lange „Mano duomenys“ uždėdamas žymas, esančias skyrelyje “El. pašto pranešimai”. Naudotojas bet kada gali atšaukti savo sutikimą dėl šių duomenų tvarkymo pateikdamas laisvos formos prašymą el. pašto adresu: info@agroclear.com . Naudotojas turi teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais neuždėdamas atitinkamų žymų lange „Mano duomenys“, esančių skyrelyje “El. pašto pranešimai”.
4.2.5. Portalo administravimo ir gedimų identifikavimo bei šalinimo tikslais. Bendrovė šiais tikslais gali naudoti Naudotojų IP adresus, susirašinėjimo metu gautus Asmens duomenis, reikalingus tinkamo naudojimosi Portalu užtikrinimui bei jo administravimui.
4.3. Bendrovė Asmens duomenis saugo tiek, kiek reikalinga Privatumo politikos 4.2 punkte nurodytiems tikslams pasiekti, išskyrus atvejus, kai Privatumo politikoj nurodyta kitaip.
4.4. Asmens duomenys, susiję su naudojimusi Portalu, saugomi 2 (dvejus) metus nuo Naudotojo paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės sistemos dienos.
4.5. Asmens duomenų, naudotinų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo trukmė – 2 (dveji) metai nuo paskutinio prisijungimo prie Portalo, o jeigu Naudotojas nėra prisiregistravęs Portale – 2 (dveji) metai nuo tokių duomenų gavimo dienos.

5. Asmens duomenų teikimas

5.1. Bendrovė informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims, esantiems tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje, yra gautas sutikimas dėl Asmens duomenų perdavimo arba teisės aktų numatytais atvejais.
5.2. Tinkamo portalo naudojimosi, sutarčių sudarymo bei tinkamo jų vykdymo tikslais Bendrovė perduoda potencialių Naudotojų, registruojantis Portale pateiktus duomenis paslaugų teikėjui Finpass, UAB (Sporto g. 18, LT-09238 Vilnius), kuris atlieka asmens tapatybės nustatymą.
5.3. Bendrovė turi teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Naudotojų įsiskolinimus (pvz., skolų išieškojimo kompanijoms).
5.4. Bendrovė ir 5.3 punkte nurodyti tretieji asmenys turi teisę teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tarkyti bei skelbti viešai.
5.5. Naudotojo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

6. Asmens duomenų apsauga

6.1. Bendrovė vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba dės visas protingas pastangas užtikrinti, jog Naudotojo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
6.2. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Naudotojų slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi Portalo puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.
6.3. Bendrovė neatsako jeigu Naudotojo asmens duomenys neteisėtai pakeičiami, atskleidžiami, sunaikinami, Naudotojo tapatybė pavagiama ar kitaip sukčiaujama pasinaudojant Naudotojo pateiktais Asmens duomenimis, dėl paties Naudotojo kaltės ar neatsargumo, kuris kilo kaip Privatumo politikos, Taisyklių, Naudotojo sutarties ar teisės aktų nesilaikymo pasekmė, taip pat dėl bet kokių trečiųjų asmenų veiksmų.
6.4. Jeigu Bendrovė abejoja Naudotojo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, ji gali sustabdyti šių Naudotojų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
6.5. Naudotojas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Bendrovė turi teisę saugoti tiek, kiek tai būtina, jeigu Naudotojo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Bendrovė yra gavusi skundų, susijusių su atitinkamu Naudotoju, ar jeigu Bendrovė yra pastebėjusi atitinkamo Naudotojo padarytus Taisyklių bei Naudotojo sutarties pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus arba dingus būtinumui šiuos duomenis saugoti.

7. Slapukų naudojimas

7.1. Siekiant, kad Naudotojui būtų suteiktos visavertės Portalo paslaugos, į Naudotojo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Įrašytą informaciją Bendrovė naudoja Naudotojo kaip ankstesnio Portalo lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Naudotojo prekių krepšelį, išsaugojimui, bei Portalo lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Bendrovė ar jos Partneriai įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Naudotojas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Naudotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Portalo funkcijos jam gali neveikti. Naudotojas asmeniškai turi pasidomėti, kokius Slapukus naudoja Bendrovės partneriai.
7.2. Portale yra naudojami Slapukai:

Slapuko pavadinimasAprašymasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
__tawkuuid[Neklasifikuotas]Pirmo įėjimo į puslapį metu10 metųUnikalus identifikatorius
_ga[Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją]Pirmo įėjimo į puslapį metu2 metusUnikalus identifikatorius
_gat_gtag_UA_114145514_1Įėjimo į puslapį metu1 minutėApskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas
_gat_gtag_UA_114145514_2Įėjimo į puslapį metu1 minutėApskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas
_gid[Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją]Įėjimo į puslapį metu1 dienaUnikalus identifikatorius
TawkConnectionTimeĮėjimo į puslapį metuIki naršyklės uždarymoUnikalus identifikatorius
TawkCookieĮėjimo į puslapį metu6 mėnesiaiUnikalus identifikatorius
Tawk_5a78a3b04b401e45400cb113[Identifikuoja vartotojo IP adresą, stebi vartotojo žingsnius svetainėje.]Pirmo įėjimo į puslapį10 metųUnikalus identifikatorius
__cfduidPirmo įėjimo į puslapį1 metusUnikalus identifikatorius
ss[Ryšio valdymo slapukas]Įėjimo į puslapį metuIki naršyklės uždarymoUnikalus identifikatorius
tawkUUID[Tawk lankytojo slapukas]Pirmo įėjimo į puslapį6 mėnesiai Unikalus identifikatorius
DSIDĮėjimo į puslapį metuIki naršyklės uždarymoUnikalus identifikatorius
IDEPirmo įėjimo į puslapį1 metus ir vieną mėnesįUnikalus identifikatorius
CONSENTPirmo įėjimo į puslapį20 metųUnikalus identifikatorius
NIDPirmo įėjimo į puslapį6 mėnesiaiUnikalus identifikatorius
PREFPirmo įėjimo į puslapį8 mėnesiaiUnikalus identifikatorius
VISITOR_INFO1_LIVEParenkama, kuri svetainės versija rodoma vartotojui (naudojamas trumpo laiko A/B testams)Pirmo įėjimo į puslapį6 mėnesiaiUnikalus identifikatorius
YSCĮėjimo į puslapį metuIki naršyklės uždarymoUnikalus identifikatorius

7.3. Slapukai naudojami statistinei informacijai apie Portalo lankomumą rinkti bei Naudotojo įrenginio identifikavimui. Jeigu norite, galite slapukus kontroliuoti ir (arba) pašalinti. Galite pašalinti arba blokuoti visus slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje, tačiau tai padarius kai kurios šios svetainės funkcijos neveiks taip, kaip turėtų, o Jums gali tekti rankiniu būdu reguliuoti tam tikras nuostatas kiekvieną kartą apsilankius svetainėje. Šioje svetainėje slapukus galite lengvai priimti arba atmesti pasirinkę vieną iš šių variantų:

• „Sutinku su visais šios interneto svetainės slapukais“;
• „Suprantu, kad kai kurie slapukai būtini, norint naudotis šia interneto svetaine, tačiau nesutinku su slapukų, renkančių su tuo nesusijusią informaciją, naudojimu (galite atsisakyti tik nuolatinių slapukų, kurie nėra būtini)“.
7.4. Sutikimai galioja Privatumo politikos 7.2 punkte nurodytais terminais arba iki Naudotojas atšauks savo sutikimą pašalindamas arba blokuodamas visus slapukus, kurie jau yra Naudotojo kompiuteryje.

8. Asmens duomenų pateikimas, koregavimas, papildymas ir ištrynimas

8.1. Naudotojas turi teisę:
8.1.1. bet kada susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis prisijungęs prie savo Paskyros;
8.1.2. pateikęs užklausą Bendrovei raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 metus. Informacija Naudotojui pateikiama raštu jo nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo atitinkamos užklausos pateikti tokius duomenis gavimo dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Portalo administratorius teikia Naudotojui kartą per kalendorinius metus. Informacija naudotojui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
8.1.3. pateikęs užklausą Bendrovei raštu, elektroniniu paštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Naudotojas nustato, kad jo Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Bendrovė įsipareigoja pranešti Naudotojui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar Asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą per 5 dienas nuo šių veiksmų atlikimo dienos.
8.1.4. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Naudotojas neturės galimybės registruotis Portale ir juo naudotis.
8.1.5. Privatumo politikos 4.2.4 punkte numatyta tvarka nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.
8.2. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Naudotojo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Bendrovė iš Naudotojo gavusi tokį pranešimą elektroniniu paštu nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, Bendrovė turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Portale dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus, kuriuos atlikti Bendrovė turi teisę bet kada, Naudotojai visuomet bus informuoti Portale ir/ar elektroniniu paštu.
9.2. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Naudotojas ir toliau naudojasi Portalo teikiamomis paslaugos, laikoma, kad Naudotojas sutinka su nauja Privatumo politikos redakcija.

Agro clear