Taisyklės ir sąlygos

PORTALO NAUDOJIMO TAISYKLĖS (redakcija 2018-08-08)

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios portalo naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato UAB „Nextrade“ (duomenys kaupiami LR juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas – 304584655, PVM mokėtojo kodas – LT100011266715, buveinės adresas – Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas – info@agroclear.com) (toliau – Bendrovė) pirkėjų bei pardavėjų paieškos ir atrankos informacinės sistemos ir duomenų bazės internetinio portalo www.agroclear.com (toliau – Portalas) paskirtį bei naudojimosi Portalu sąlygas ir tvarką.
1.2. Jeigu Jūs norite naudotis Portalo paslaugomis, privalote užsiregistruoti šių Taisyklių 3 skyriaus nustatyta tvarka.
1.3. Jūsų pateikti Asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas ir kt.) registruojantis Portale saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Portalo privatumo politika.
1.4. Naudotojas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su Taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Bendrovei ir Naudotojui privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatoma naudojimosi Portalu tvarka ir kitos susijusios sąlygos.
1.5. Naudotis Portalu teisę turi teisę tik Naudotojai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 2.4 punkte ir atitinkantys bent vieną iš Taisyklių 1.6 punkte nurodytų kriterijų. Naudotojas privalo susipažinti su Privatumo politika. Naudotojas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika, patvirtina, kad jis turi teisę naudotis Portalu.
1.6. Naudotis Portalo paslaugomis gali:
1.6.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.6.2. juridiniai asmenys; arba
1.6.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti (jei fiziniai asmens – ne jaunesni nei 18 metų amžiaus).

2. Sąvokos

2.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
2.2. Atsiskaitymo terminas – laikotarpis, per kurį Pirkėjas privalo atsiskaityti su Pardavėju už parduodamą žemės ūkio produkciją, kaip nurodyta Prekių pirkimo-pardavimo sutartyje.
2.3. Kiekis – apibrėžia Prekės svorį tonomis. Prekės svorio matavimo vienetai Portale nurodomi tonomis.
2.4. Naudotojas – asmuo, kuris sutinka ir yra įsipareigojęs laikytis šių Taisyklių bei Naudotojo sutarties, taip pat kuris atlieka visus ir bet kokius veiksmus, kuriuos galima atlikti Portale, įskaitant, tačiau neapsiribojant, Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, ir t. t.
2.5. Naudotojo sutartis – sutartis tarp Bendrovės ir Naudotojo dėl Bendrovės administruojamame Portale teikiamų Paslaugų teikimo.
2.6. Pardavėjas – Naudotojas, pageidaujantis parduoti Prekę sudarant Sandorį/Prekių pirkimo-pardavimo sutartį Skelbime nurodytomis sąlygomis.
2.7. Pardavimo kaina – kaina, už kurią Pardavėjas sutinka parduoti Prekę.
2.8. Paslauga – Naudotojui Bendrovės teikiama informacijos apie jo nurodytus reikalavimus atitinkančių Pirkėjų ir (arba) Pardavėjų pateikimo ir Pirkėjų bei Pardavėjų paieškos ir atrankos Portale paslauga, bei automatinio Prekių pirkimo-pardavimo sutarties projekto rengimo paslauga.
2.9. Pirkėjas – Naudotojas, pageidaujantis pirkti Prekę sudarant Sandorį/Prekių pirkimo-pardavimo sutartį Skelbime nurodytomis sąlygomis.
2.10. Pirkimo kaina – kaina, už kurią Pirkėjas sutinka pirkti Prekę.
2.11. Prekė – žemės ūkio produkcija. Išsamus Prekių sąrašas skelbiamas Portale.
2.12. Prekės pasiėmimo vieta – fizinė vieta, kur Pardavėjas perduoda Pirkėjui Prekes Šalių Prekių pirkimo-pardavimo sutartyje numatytomis sąlygomis.
2.13. Pristatymo terminas – laikotarpis, per kurį Pardavėjas privalo pristatyti Prekę į Prekės pasiėmimo vietą, kaip nurodyta Prekių pirkimo-pardavimo sutartyje.
2.14. Sandoris – per Portalą sudaromas Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimas sudaryti Prekių pirkimo-pardavimo sutartį Pirkėjo ir Pardavėjo Skelbimuose nurodytomis ir (ar) jų aptartomis esminėmis Prekių pirkimo-pardavimo sutarties sąlygomis. Sandoris fiksuoja Bendrovės Paslaugų Naudotojui suteikimo momentą. Naudotojo nurodymu sudaryti Sandorį laikomas Skelbimo patalpinimas Portale.
2.15. Sandorio šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas sudarę Sandorį per Portalą.
2.16. Skelbimas – Naudoto nurodymas Portalui įvesti Pirkėjo (-ų) ir (arba) Pardavėjo (-ų) Prekės pirkimo arba pardavimo informaciją į duomenų bazę, sudaryti galimybes Pirkėjui arba Pardavėjui atlikti paiešką Portalo duomenų bazėje ir nurodymas Portalui parengti Prekių pirkimo-pardavimo sutarties projektą su Naudotojo nurodytą informaciją atitinkančiais asmenimis.
2.17. Skelbimo galiojimas – data ir laikas iki kurio Skelbimas bus publikuojamas visiems Portalo Naudotojams ir kuriam pasibaigus Skelbimas automatiškai pašalinamas iš Portalo.
2.18. Prekių pirkimo-pardavimo sutarties kaina – sutarta kaina, kurią Pirkėjas privalo sumokėti, o Pardavėjas turi teisę gauti už parduodamas Prekes, kaip nurodyta Prekių pirkimo-pardavimo sutartyje.
2.19. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis – pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo Portalo priemonėmis, pagal kurią Pardavėjas įsipareigoja perduoti, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas nustatytą Prekių pirkimo-pardavimo sutarties kainą.

3. Registracija

3.1. Asmuo, norėdamas naudotis visomis Portalo teikiamomis funkcijomis, privalo užsiregistruoti Portale. Prie Portalo registruojamasi užpildant Naudotojo registracijos anketą. Naudotojas privalo užpildyti visus registracijos anketoje nurodytus būtinus laukus, kurie pažymėti žvaigždute (*).
3.2. Naudotojas yra atsakingas už tai, kad registracijos anketoje pateikti duomenys (toliau – Registracijos duomenys) būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pasikeitus Registracijos duomenims Naudotojas privalo nedelsdamas informuoti Bendrovę. Prievolė atnaujinti Registracijos duomenis galioja ir visu Naudotojo sutarties galiojimo laikotarpiu. Bendrovė neatsako už žalą, atsiradusią Naudotojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Naudotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Registracijos duomenis, arba neinformavo Bendrovės jiems pasikeitus.
3.3. Bendrovė, įvertinusi Registracijos duomenis, gali paprašyti Naudotojo pateikti papildomą informaciją ar dokumentus. Įvertinusi visą turimą informaciją, Bendrovė nusprendžia, ar sudaryti Naudotojo sutartį ir suteikti Naudotojui teisę prisijungti prie Portalo. Teisė prisijungti prie Portalo suteikiama Bendrovei patvirtinus apie Naudotojo sutarties sudarymą.
3.4. Prie Portalo jungiamasi naudojantis registracijos anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu bei slaptažodžiu. Naudotojas yra visiškai atsakingas už bet kuriuos veiksmus, kurie atliekami prisijungus prie Portalo Naudotojo ar jo įgaliotų asmenų vardu.
3.5. Naudotojais gali būti asmenys, nurodyti Taisyklių 1.6 punkte. Kai Naudotojas yra juridinis asmuo jis Portalu gali naudotis tik per savo įgaliotus fizinius asmenis, turinčius teisę sudaryti Sandorius ir Prekių pirkimo-pardavimo sutartis Naudotojo, juridinio asmens, vardu.
3.6. Naudotojas juridinis asmuo sutinka papildomai pateikti PVM mokėtojo kodą (jei taikomas), pašarų registro numerį (jei taikomas), bei sutinka, kad Portalas gautų ir toliau tvarkytų informaciją iš trečiųjų šalių apie Naudotojo įsipareigojimus bei įsiskolinimus kredito ir finansų įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims.

4. Skelbimų publikavimas

4.1. Matyti ir (arba) skelbti publikuojamus pirkimo arba pardavimo Skelbimus gali tik Naudotojai, užsiregistravę ir (ar) prisijungę prie Portalo.
4.2. Pateikti Skelbimai yra įpareigojantys ir išreiškiantys Naudotojo (Pirkėjo ir (ar) Pardavėjo) norą, valią bei atsakomybę už atliekamus veiksmus Portale.
4.3. Visi skelbiami pirkimo ir pardavimo Skelbimai su vienodomis sąlygomis (t. y. vienodai užpildytais atributais) yra patalpinami pagal paskelbimo datą ir laiką.
4.4. Pirkėjas, įvesdamas Skelbimą, privalo užpildyti visus pirkimo Skelbimo laukus. Pardavėjas, įvesdamas Skelbimą, privalo užpildyti visus pardavimo Skelbimo laukus.
4.5. Naudotojas gali pats nustatyti Skelbimo galiojimo terminą arba pasirinkti automatiškai siūlomą Skelbimo galiojimo terminą. Visais atvejais Skelbimo galiojimas negali būti ilgesnis už Skelbime nurodytą Pristatymo terminą.
4.6. Pagal publikuojamą Skelbimą gali būti sudaromi keli Sandoriai. Jeigu Sandoris sudaromas mažesniam Prekių Kiekiui, nei yra nurodyta Skelbime, publikuojamo Skelbimo Prekių Kiekis automatiškai sumažinamas sudaryto Sandorio Prekių Kiekiui.
4.7. Jei pagal publikuojamą Skelbimą sudaromas Sandoris maksimaliam Skelbime nurodytam Prekių Kiekiui, Skelbimas automatiškai ištrinamas iš Portalo.
4.8. Naudotojas gali keisti savo publikuojamo Skelbimo informaciją (sąlygas) iki Sandorio sudarymo momento.
4.9. Naudotojas turi teisę publikuojamą Skelbimą sustabdyti arba ištrinti. Jei Skelbimas sustabdytas, jo nemato kiti Portalo Naudotojai. Sustabdytą Skelbimą Naudotojas gali aktyvuoti. Ištrintas Skelbimas tampa nematomas kitiems Portalo Naudotojams ir Naudotojas tokio Skelbimo negali aktyvuoti.
4.10. Skelbimai Portale kitiems Naudotojams yra prieinami nenurodant duomenų, leidžiančių identifikuoti skelbimą patalpinusio Naudotojo tapatybę.

5. Sandorių ir Prekių pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymas

5.1. Sandoris gali būti sudarytas ne didesniam nei nurodyta Skelbime Prekių Kiekiui.
5.2. Sandoris sudaromas, kai pats Naudotojas, norintis įsigyti Prekių, pasirenka konkretų Portale publikuojamą Skelbimą, Sandorio šalys suderina ir patvirtina esmines Prekių pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas ir Portalas parengia siūlomą Prekių pirkimo-pardavimo sutarties projektą.
5.3. Sudarius Sandorį, Pirkėjas ir Pardavėjas elektroniniu paštu gauna pranešimą apie sudarytą Sandorį, pridedamą siūlomą Prekių pirkimo-pardavimo sutarties projektą bei duomenis, leidžiančius identifikuoti Sandorio šalių tapatybę.
5.4. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta Pirkėjui ir Pardavėjui patvirtinus Prekių pirkimo-pardavimo sutartį Portalo priemonėmis, t. y. susitarus ir patvirtinus esmines Prekių pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas (Prekė, Prekių pirkimo-pardavimo sutarties kaina, Kiekis, Supirkimo punktas, Pristatymo terminas, Atsiskaitymo terminas). Sandorio šalys turi galimybę įforminti Prekių pirkimo-pardavimo sutartį pasirašant Prekių pirkimo-pardavimo sutarties projektą raštu arba saugiu elektroniniu parašu per Portalą. Visą informaciją apie Sandorį bei Prekių pirkimo-pardavimo sutarties kopiją Pirkėjas ir Pardavėjas gali rasti Portale nuorodoje „Sutartys“.
5.5. Naudotojas negali sudaryti Sandorių ir Prekių pirkimo-pardavimo sutarčių pats su savimi.
5.6. Portalo automatiškai parengtas Prekių pirkimo-pardavimo sutarties projektas nėra privalomas Sandorio šalims, tai tėra Portalo pateikta informacija ir rekomendacijos, kokiomis sąlygomis gali būti sudaroma Prekių pirkimo-pardavimo sutartis.
5.7. Bendrovė yra tik Portalo valdytojas ir niekaip neatsako už Pirkėjo ir (arba) Pardavėjo prievolių pagal Sandorį ir (ar) Prekių pirkimo-pardavimo sutartį nevykdymą arba netinkamą vykdymą, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių kokybę, Prekių pristatymą, mokėjimų vykdymą ir kt.

6. Naudojimosi Portalu apribojimai ar sustabdymas

6.1. Portalas veikia nepertraukiamai visą parą, išskyrus profilaktinių darbų bei Portalo gedimų, trūkumų ar sistemos atnaujinimo atvejus. Portalo veikimo metu Skelbimai gali būti publikuojami bet kuriuo paros metu, bet kurią savaitės dieną.
6.2. Apie atliekamus Portalo profilaktikos, atnaujinimo, trūkumų bei gedimų šalinimo darbus, kurių metu ribojamas naudojimasis Portalu, Naudotojas informuojamas pranešimu Portale arba elektroniniu paštu.
6.3. Įvykus Portalo sutrikimams, kurie, Bendrovės nuomone, turi didelę įtaką Naudotojų galimybei sėkmingai vykdyti operacijas Portale, Bendrovė turi teisę taikyti bet kurias iš toliau išvardytų priemonių:
6.3.1. Sustabdyti operacijas Portale;
6.3.2. Apriboti operacijas Portale;
6.3.3. Apriboti prisijungimų prie Portalo skaičių kiekvienam Naudotojui;
6.3.4. Bendrai apriboti Sandorių ar Skelbimų skaičių arba apimtį;
6.3.5. Apriboti Sandorių ar Skelbimų, įvedamų per vieną ar kelis konkrečius prisijungimus, skaičių arba apimtį.
6.4. Portalo gedimus Bendrovė įsipareigoja pradėti šalinti ne vėliau kaip per 72 valandas nuo gedimo paaiškėjimo momento Bendrovės darbo metu. Bendrovės darbo valandos nuo 8:00 val. iki 17:00 val. darbo dienomis.
6.5. Bendrovė turi teisę be įspėjimo apriboti Naudotojo naudojimąsi Portalu arba panaikinti Naudotojo registraciją, jeigu Naudotojas pažeidžia šias Taisykles ir (ar) Naudotojo sutarties sąlygas, bando pakenkti Portalo darbo stabilumui ar saugumui, atlieka nesąžiningus veiksmus, kurie gali klaidinti kitus Naudotojus ir (ar) nevykdo su kitais Naudotojais sudarytų Sutarčių, taip pat kitais, Bendrovės nuomone, svarbiais atvejais.
6.6. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Bendrovės sprendimu, gali būti laikinai arba iš viso nutraukta Portalo veikla, apie tai iš anksto nepranešus Naudotojams.
6.7. Bendrovė nėra ir nebus atsakinga už Portalo ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Naudotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą. Bendrovė nebus atsakinga už Prekių, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Portalu ir (ar) Paslaugomis, kokybę, kiekį, ir t.t., ir Bendrovė neteikia dėl Prekių jokių garantijų.

7. Atsakomybė

7.1. Bendrovė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Naudotojas, neatsižvelgdamas į Bendrovės rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
7.2. Jei Portale pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Bendrovė negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Bendrovė nėra įpareigota patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

8. Intelektinės nuosavybės teisės

8.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Portalu, priklauso Bendrovei. Bet koks Portalo ar jos dalies turinio kopijavimas, dauginimas, platinimas, saugojimas be rašytinio Bendrovės sutikimo draudžiamas ir už tai taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta atsakomybė.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Bendrovė turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles be išankstinio atskiro kiekvieno Naudotojo ar visų Naudotojų sutikimo.
9.2. Aktuali Taisyklių redakcija yra skelbiama Portale ir yra prieinama visiems Naudotojams. Naudotojams, publikuojantiems Skelbimus Portale, taikomos Taisyklės, galiojančios Skelbimo pateikimo momentu. Naudotojams sudaroma galimybė išsaugoti Taisykles savo įrenginiuose.
9.3. Jeigu nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad prarandate teisę naudotis Portalo paslaugomis.
9.4. Jei po Taisyklių pakeitimo ir toliau naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
9.5. Portalas yra skirtas ir Bendrovė Paslaugas teikia išimtinai verslininkams, kurie savo prekybos, verslo, amato arba profesijos tikslais siekia sudaryti Sandorius ir (ar) Prekių pirkimo-pardavimo sutartis.
9.6. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
9.7. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
9.8. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

Agro clear